Adatkezelési tájékoztató

1. Az adatkezelő

Szolgáltató neve, az oldal tulajdonosa: Freeride Media Kft.

Szolgáltató székhelye / levelezési címe: 1133 Budapest, Hegedűs Gyula utca 63. 4./43.

Nyilvántartásba bejegyző hatóság és nyilvántartási szám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága / Cégjegyzékszám: 01-09-418614

Telefonszám: +36304964530

E-mail cím: info@skiplus.hu

2. Az adatkezelés céljai, jogalapja

A jelen Adatkezelési tájékoztató a www.skiplus.hu internetes oldal felhasználóinak adatkezelésére terjed ki, mely felhasználók lehetnek:

  1. a weboldal Regisztráció pontján keresztül regisztrált felhasználók
  2. a weboldal Kapcsolat pontján keresztül az oldal üzemeltetőjével kapcsolatba lépő felhasználók
  3. a weboldal Hírlevél-feliratkozás pontján keresztül e-mail marketing üzenetek küldéséhez hozzájáruló felhasználók

Jelen honlapon a fenti 3 módon a felhasználó részéről megosztott személyes adatokat a Szolgáltató a felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján és a jogszabályi keretek között kezeli.

Az oldal regisztráció, kapcsolatba lépés vagy hírlevél-feliratkozás nélküli látogatása esetén adatkezelés nem történik.

Az oldalon elérhető közösségi média (pl. Facebook) direkt linkek használata esetén, az azokon a felületeken – így például privát üzenetben – történő, a felhasználó által kezdeményezett kapcsolatfelvétel esetén jelen weboldal tulajdonosa nem kéri a felhasználótól személyes adatai megadását. Amennyiben a felhasználó ezeken a felületeken adatot ad meg (pl. telefonszámát, e-mail címét), azt az oldal tulajdonosa a fenti 3 módon szerzett adatokkal egyenértékűen, jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, kapcsolattartás, e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, e-mailben tájékoztatás az aktuális információkról, adatköri változásokról, nyereményjátékok lebonyolítása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum (kapcsolatfelvétel, regisztráció, illetve feliratkozás dátuma), telefonszám (csak kapcsolatfelvétel esetében).

Az adatok törlésének határideje: visszavonásig. A felhasználó által megadott adatokat, amennyiben további megőrzést valamely jogos érdek, igény vagy hatósági eljárás nem indokolja, a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás fennállásáig, illetve a felhasználói profil törléséig őrizzük meg.

3. Adatfeldolgozók

A Szolgáltató jogosult egyes feladatok ellátására adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók lehetnek például, de nem kizárólagosan: a tárhely vagy a hírlevélszoftver üzemeltetői, a nyereményjáték lebonyolítása során igénybe vett vállalkozások stb.

Az adatfeldolgozók a Szolgáltató szerződött partnerei, és a közöttük fennálló szerződésben jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelő feltételeket kötöttek ki. Az adatfeldolgozók adatokkal kapcsolatos tevékenységéért a felhasználó felé a Szolgáltató felel.

4. Az adatvédelemmel kapcsolatban a felhasználót megillető jogok

A felhasználó bármikor érvényesítheti az adatihoz való hozzáféréshez fűződő jogát. Továbbá, amennyiben azok feltételei fennállnak, a felhasználó az alább felsorolt jogokkal is élhet:

  • Helyesbítéshez való jog
  • Törléshez való jog
  • Az adatkezelés korlátozásához való jog
  • Az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz történő panaszbenyújtáshoz való jog (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., http://naih.hu, telefon-szám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)
  • Adathordozhatósághoz fűződő jog
  • Tiltakozáshoz való jog

A felhasználó jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett felhasználó választása szerint – a felhasználó lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Ha bármilyen kérdése vagy kérése merül fel személyes adataival kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval a következő címen: info@skiplus.hu

5. Az adatkezeléshez történt hozzájárulás visszavonása

A személyes adatok törlését vagy módosítását kizárólag az info@skiplus.hu címre küldött e-mail útján lehet kezdeményezni, melyben a felhasználó egyértelműen jelzi az adatai módosítására, illetve törlésére irányuló kérelmét, és amely módosítást, illetve törlést a Szolgáltató visszaigazoló e-mailben megerősíti. Hírlevél esetén a felhasználó kérheti adatai törlését a hírlevél végén elhelyezett leiratkozás linkre kattintással is, ez esetben a Szolgáltató nem küld megerősítést, azonban a lehető legrövidebb időn belül törli a felhasználó személyes adatait.

A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonást megelőzően adott hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

6. Online nyomkövetés

A weboldal beépített sütiket (cookie-kat) használ, melyekről részletes tájékoztatás a Süti szabályzat linken olvasható. A sütik használatának célja a szolgáltatás minőségének és a látogató felhasználói élményének növelése, valamint, hogy minél inkább releváns, az érdeklődési köröknek megfelelő hirdetést jeleníthessünk meg az online térben viselkedésalapú marketing futtatásával. A Szolgáltató ezt a felhasználók kifejezett hozzájárulásával teszi, amennyiben elfogadják a süti bannerben a sütik használatát.

A weboldalon használt sütik kizárólag anonim módon tárolnak adatokat, így azok nem köthetők az egyes felhasználókhoz.

7. Biztonsági intézkedések

A Szolgáltató megfelelő biztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen, a téves nyilvánosságra hozatal ellen vagy a jogosulatlan megváltoztatás ellen.